In 2009 werden 53 en in 2010 49 Sperwernesten gevonden. Er werden respectievelijk 77 en 67 broedparen opgespoord. Het aantal broedparen wordt geschat op 125-215 paar (figuur 13). De soort neemt de laatste jaren in aantal af. In Midden Zeeuws-Vlaanderen, waar elk jaar wordt getracht alle broedparen op te sporen, ging het in 2006 nog om 13 paar en in 2010 om slechts zeven paar. Ook op de Bevelanden is er afname. “Vooral broedparen in het buitengebied verdwijnen of slaan een jaartje over” (Niels de Schipper). In 2010 werden plukresten van Sperwers gevonden bij de Pluimpot (Sint Maartensdijk), Westkapelsche Kreek, Slikken van Flakkee Noord, en tweemaal bij Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland). In vier gevallen werden de prooirestentoegewezen aan een Havik (zie ook 8.2). De stand van Sperwer lijdt dus onder die van de Havik, maar omdat de Havik in Zeeuws-Vlaanderen niet voorkomt, en daar ook het aantal broedparen afneemt, is er meer aan de hand: predatie door kraaiachtigen?

Figuur 13. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2010.Figuur 13. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2010.

In 2009 en 2010 begonnen Sperwers gemiddeld op 1 mei met de eileg (SD=5; N=4) en (SD=3; N=5). Dat is twee dagen vroeger dan normaal. Het aantal eieren was met 4,4 in beide jaren (SD=1,0; N=7) en (SD=1,0; N=7) normaal. Dat gold ook voor het aantal uitgevlogen jongen: 3,2 in 2009 (SD=1,6; N=9) en 3,3 in 2010 (SD=1,4; N=12).

Volwassen man Sperwer staand op een kort daarvoor gegrepen Zanglijster. De Sperwer is bezig met het ‘maken’ van de voor de soort zo karakteristieke poepstreep. Emmadorp 5 maart 2010. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Volwassen man Sperwer staand op een kort daarvoor gegrepen Zanglijster. De Sperwer is bezig met het ‘maken’ van de voor de soort zo karakteristieke poepstreep. Emmadorp 5 maart 2010. Foto: HC.

Sperwers zijn echte vogeleters (tabel 3 en bijlage 5). Qua aantal zijn tijdens het broedseizoen (40% kleinere man jaagt dan veel meer dan vrouw) Pimpelmees, Koolmees en Huismus de vaakst gegrepen soorten. Rekening houdend met het gewicht, zijn lijsters en Spreeuwen van groter belang. Bijzondere prooien waren Roodborsttapuit, Boomkruiper, Wielewaal en Konijn.

Tabel 3. In 2005-2010 op en nabij nesten van de Sperwer in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren verzamelde prooiresten. PR plukresten.Tabel 3. In 2005-2010 op en nabij nesten van de Sperwer in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren verzamelde prooiresten. PR plukresten.