In 2009 werden 31 en 2010 33 broedparen opgespoord. Er werden achtereenvolgens 25 en 28 nesten gevonden. Voor 2010 wordt het aantal voor Zeeland, inclusief Grevelingen en Markiezaat, geschat op 35-50 paar. Het aantal paren neemt nog steeds toe (figuur 12), maar er wordt nog steeds niet in Zeeuws-Vlaanderen gebroed. Het is de enige streek in heel Nederland zonder broedende Haviken. De soort heeft zich zelfs op alle bewoonde Waddeneilanden gevestigd (Bijlsma 2007).

Figuur 12. Aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2008.Figuur 12. Aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2008.

Wat betreft 2009 is van slechts één nest het legbegin bekend: 25 april. In 2010 begonnen vier paren op respectievelijk 29 maart en 3, 17 en 27 april. In 2009 werd geen enkel nest in de eifase gecontroleerd en in 2010 vijf nesten. Gemiddeld werden 3,6 eieren gelegd (SD=0,5). Voor 2009 is van zeven nesten het broedsucces bekend. Er vlogen gemiddeld 2,1 jongen uit (SD=1,1). In 2010 ging het bij tien nesten om gemiddeld 1,8 jongen (SD=0,8). Het broedsucces is in vergelijking met de rest van Nederland laag. In 2010 vlogen daar gemiddeld 2,5 jongen (SD=0,9; N=288) uit (Bijlsma 2011). Dat ondanks het lage broedsucces het aantal toeneemt, kan een gevolg zijn van immigratie, betere overleving van de jongen of een niet representatieve steekproef bij de gecontroleerde nesten.

Tabel 2. In 2005-2010 op en nabij nesten van Haviken in Zeeland noordelijk van de Westerschelde verzamelde prooiresten. PR plukresten.Tabel 2. In 2005-2010 op en nabij nesten van Haviken in Zeeland noordelijk van de Westerschelde verzamelde prooiresten. PR plukresten.

In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van alle tot nu toe bij en op Haviksnesten gevonden prooien en prooiresten. In tabel 2 zijn de resultaten samengevat. De Havik is in Zeeland een echte vogeleter. Hij grijpt prooien in grootte variërend van halfwas Grauwe Ganzen en volwassen Bergen Wilde Eenden tot Graspiepers. De belangrijkste prooien in Zeeland zijn duiven (vooral Houtduiven) en kraaiachtigen (vooral Kauwen, maar ook nogal wat Eksters en Zwarte Kraaien). Bijzondere prooien waren Middelste Zaagbek (3x), Buizerd (2x), Sperwer (7x), Torenvalk (1x), Ransuil (4x) en Tapuit (1x). De Havik is een concurrent van de Sperwer. Zo werden in 2010 in Nederland 20 door Haviken geplukte Sperwers gevonden op 1198 prooien (Bijlsma 2011). Verderop in dit verslag is te lezen hoe het afliep met een vrouw Sperwer na de vestiging van een Havik in haar territorium (Arts 2011).

Bij een nest in het Veerse Meer werd op 8 juni 2010 een broedende Pimpelmees onder in het nest van een Havik aangetroffen (Mark Hoekstein). Op 22 april 2010 bleef bij de controle van een ander nest in het Veerse Meer het broedende Havikvrouwtje op het nest zitten, zelfs toen de klimmer met zijn hoofd boven de nestrand kwam. Het aantal eieren bleef daardoor onbekend (Wannes Castelijns).