Sinds het ontstaan van Roofvogelwerkgroep Zeeland in november 1994 is van elk jaar een verslag opgesteld over broedende dagroofvogels in Zeeland. Dit is het veertiende verslag (2002-2003 en dit verslag beslaan twee jaren). Voor de vorige verslagen zie Jaarverslagen

Zoals gebruikelijk wordt ook deze keer weer een overzicht gegeven van het aantal broedparen per regio, de start van de eileg, het aantal eieren, het broedsucces en enkele andere broedbiologische resultaten. Ook is er weer een overzicht van de geconstateerde gevallen van roofvogelvervolging. Roofvogelvervolging is zeer moeilijk op te sporen. Het overzicht is daarom maar het topje van de ijsberg.

Het is de laatste jaren gebruikelijk in het broedverslag één onderwerp uitvoeriger te behandelen. Van de keer zijn dat de prooiresten die op en bij het nest van broedende roofvogels werden gevonden. In dit verslag wordt dat gedaan voor de periode 2005-2010. In het verslag van 2004 is het overzicht te vinden voor de periode 1995-2004 (Castelijns 2005). Het op naam brengen van prooiresten is vaak niet gemakkelijk. Zelf heb ik daar hulp bij gekregen van Floor Arts, Rob Bijlsma, Kees Schreven en Peter van Geneijgen. Daarvoor dank!

Er zijn in dit verslag ook bijdragen van andere auteurs: Floor Arts over zijn belevenissen met een eerste broedgeval van de Havik bij Westkapelle en Dick Gunst over zijn waarnemingen bij een paar Bruine Kiekendieven waarvan het vrouwtje gewond was. Het vrouwtje bracht ondanks haar verwonding, ze kon zelfs enige tijd niet vliegen, toch nog drie jongen groot.

Henk Castelijns, Philippine 26 februari 2011.

Oranjezon [i]‘what’s in a name’[/i] is het belangrijkste duingebied van Walcheren. Het is een waterwingebied (nooddrinkwater) dat door het drinkwaterbedrijf in beheer is gegeven bij Het Zeeuwse Landschap. De roofvogelbevolking bestaat uit Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk. [i]Foto: Niels de Schipper.[/i]Oranjezon ‘what’s in a name’ is het belangrijkste duingebied van Walcheren. Het is een waterwingebied (nooddrinkwater) dat door het drinkwaterbedrijf in beheer is gegeven bij Het Zeeuwse Landschap. De roofvogelbevolking bestaat uit Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk. Foto: Niels de Schipper.