Twee jonge Slechtvalken geboren in een nestkast aan de LPG-tanks in Nieuw Neuzenpolder II Hoek (mzv). Het linker jong is een vrouwtje en weegt 1010 gram en het rechter jong is een twee dagen ouder een mannetje met een gewicht van 695 gram. Beide vogels zijn door Peter van Geneijgen van de Slechtvalk Werkgroep Nederland geringd. Naast een ring van het Vogeltrekstation ontvingen ze een oranje kleurring: de man met code M5 en de vrouw met code O3. Foto: Henk Castelijns.Twee jonge Slechtvalken geboren in een nestkast aan de LPG-tanks in Nieuw Neuzenpolder II Hoek (mzv). Het linker jong is een vrouwtje en weegt 1010 gram en het rechter jong is een twee dagen ouder een mannetje met een gewicht van 695 gram. Beide vogels zijn door Peter van Geneijgen van de Slechtvalk Werkgroep Nederland geringd. Naast een ring van het Vogeltrekstation ontvingen ze een oranje kleurring: de man met code M5 en de vrouw met code O3. Foto: Henk Castelijns.In Nederland broedende Slechtvalken stammen af van een in Duitsland geïntroduceerde populatie. Hiervoor zijn rotsbroeders gebruikt. Ze hebben daarom een sterke voorkeur voor een industriële setting. Inmiddels hebben in Duitsland de eerste paren op de grond gebroed. Het is echter niet zeker dat het om vogels van dezelfde herkomst gaat (Guy Robbrecht).

In Zeeland zijn voor de Slechtvalk vier nestkasten opgehangen. In het broedseizoen van 2004 hingen er nog maar drie. Ze waren alle drie bezet. De paren van de Nieuw Neuzenpolder II (mzv) en de Elektriciteitscentrale Borssele (zbe) brachten elk twee jongen groot. Van het derde paar bij Sas van Gent verdween begin april het mannetje (Marco Knipping). Er was ook nog een vierde paar op de radartoren nabij Saeftinghe. In februari werd balts waargenomen en zeker tot in de tweede helft van mei was ten minste een oudervogel aanwezig (Henk Castelijns).

Voor het eerst was het in Zeeland mogelijk bij een broedpaar nestcontroles uit te voeren (zie foto). Dat leverde de volgende gegevens op: eileg gestart op 26 maart, legselgrootte twee, aantal jongen geboren twee en beide jongen uitgevlogen.

Figuur 14: Prooien van de Slechtvalk verzameld op drie plaatsen met territoriumhoudende paren: Cerestar Sas Van Gent, LPG tanks Nieuw Neuzenpolder II en radartoren Saeftinghe.Het betreft prooien verzameld door het gehele jaar, het merendeel tijdens het broedseizoen.Figuur 14: Prooien van de Slechtvalk verzameld op drie plaatsen met territoriumhoudende paren: Cerestar Sas Van Gent, LPG tanks Nieuw Neuzenpolder II en radartoren Saeftinghe.Het betreft prooien verzameld door het gehele jaar, het merendeel tijdens het broedseizoen.Evenals de vestiging van de Havik heeft ook over de vestiging van de Slechtvalk de Zeeuwse vogelaarswereld beroerd. Hele sternkolonies zouden worden uitgeroeid. De verzamelde prooiresten wijzen daar niet op (figuur 14). Maar dat zegt niet alles. Slechtvalken jagen net als andere roofvogels alleen in de omgeving van het nest en over de prooien van de dichtst bij een sternkolonie broedende Slechtvalk, die bij de Borssele is niets bekend. Hoe dan ook als het aan de Roofvogelwerkgroep Zeeland ligt, zullen geen nestkasten meer opgehangen worden nabij de Deltawateren.

In totaal werden bij drie broedlocaties 140 prooien verzameld (figuur 14). Duiven vormen qua aantal meer dan eenderde van het voedsel. Het merendeel was verwilderde Postduif. Andere belangrijke prooien waren steltlopers en eenden. In totaal gaat het om 38 verschillende vogelsoorten, waaronder enkele prooien die alleen ’s nachts gevangen kunnen zijn: Dodaars (1x), Kwartel (3x), Waterral (1x) en Waterhoen (3x). Slechtvalken vangen alleen vliegende prooien. Hierboven genoemde soorten verplaatsen zich vooral ’s nachts.Op broedplaatsen van de Slechtvalk ontbreekt het meestal niet aan licht en kan zodoende het vangen van een prooi dag en nacht doorgaan (Peter van Geneijgen).