Figuur 11: Aantalsverloop van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2006.Figuur 11: Aantalsverloop van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2006.In 2006 werden zes nesten van de Slechtvalk gevonden. Dat is twee meer dan in 2005. Omdat er ongetwijfeld broedparen zijn gemist wordt de Zeeuwse populatie geschat op 6-8 paren (figuur 11).

In 2006 waren er in Zeeland, voor zover bekend, drie voor deze soort opgehangen nestkasten aanwezig. Twee ervan waren bezet, de derde kast, die aan de watertoren van Axel bleef leeg (Willy Vink).

De kast bij de centrale in Borssele was vanwege onderhoud aan de toren waar¬aan de kast was bevestigd tijdelijk weggehaald. In de zomer is de kast teruggeplaatst (Bas Quist). In de omgeving van de centrale vond op een hoogspanningsmast in een oud nest van een Zwarte Kraai een mislukt broedgeval plaats. Er is tenminste een jong geboren wat later, waarschijnlijk tengevolge van een periode met slecht weer, is omgekomen (Niels de Schipper).

Uit Zicht op de Braakmanhaven vanuit de Slechtvalkennestkast bij DOW Terneuzen. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Zicht op de Braakmanhaven vanuit de Slechtvalkennestkast bij DOW Terneuzen. Foto: Henk Castelijns.de nestkast bij DOW Terneuzen zijn twee jongen uitgevlogen die op 19 mei werden geringd. Het bleek te gaan om een man een vrouw die behalve een ring van het Vogeltrekstation ook van een oranje kleurring zijn voorzien. De man met code S1 de vrouw met code U1. Het complete legsel bestond uit twee eieren, die dus beide zijn uitgekomen. Op basis van de vleugellengte was het eerste ei van 23 maart (Peter van Geneijgen, HC).

Evenals in 2004 is het broedgeval bij Cerestar Sas van Gent mislukt. Ook hier ging het om een tweelegsel (Marco Knipping, HC). De beide niet uitgekomen eieren zijn onderzocht. De vrucht bleek in een vroeg stadium afgestorven (Arnold van den Burg via Peter van Geneijgen).

Zowel in het Markiezaats- als het Zoommeer is er gebroed op een hoogspanningsmast. Het resultaat van het broedgeval in het Markiezaatsmeer is niet bekend, dat in het Zoommeer is gelukt. Er is één jong uitgevlogen (Ray Teiexiera).

HetJong mannetje Slechtvalk nabij het nest op de Hooge Platen (ws) op 7 juli 2006. Het nest bevond zich circa één meter hoger. Het ei waaruit het jong is gekropen, werd gelegd op 3 mei. Op de foto is het jong circa dagen 32 dagen oud. Op 13 juli maakte het voor het eerst korte vluchten van 10-20 meter.Jong mannetje Slechtvalk nabij het nest op de Hooge Platen (ws) op 7 juli 2006. Het nest bevond zich circa één meter hoger. Het ei waaruit het jong is gekropen, werd gelegd op 3 mei. Op de foto is het jong circa dagen 32 dagen oud. Op 13 juli maakte het voor het eerst korte vluchten van 10-20 meter. zesde broedgeval was het meest spectaculaire. Een geslaagd grondnest aan de rand van een twee meter hoog afgeslagen duin op de Hooge Platen, een eiland in de monding van de Westerschelde. Het gebied is vanwege kwetsbare broedvogelsoorten, vooral sterns, niet toegankelijk. Op basis van de vleugellengte is de eileg gestart op 3 mei (Rob Bijlsma, HC). Het jong, een mannetje is uitgevlogen op 13 juni. Zie Beijersbergen 2007 voor een gedetailleerde beschrijving van het eerste geslaagde broedgeval in een grondnest van deze soort sinds 1926!