Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk kunnen zich wel met vogels in leven houden, maar hebben voor een geslaagd broedseizoen ook een goed aanbod van muizen (alle drie de soorten) en jonge Hazen en Konijnen (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig.

Figuur 2: Afschot van voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien. Aantallen zijn per km2.Figuur 2: Afschot van voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien. Aantallen zijn per km2.In 2004 is een meetnet voor Konijnen en Hazen gestart, bovendien worden sinds 2005 ook Fazanten meegeteld. Omdat Fazanten in groepen voorkomen en zich nogal eens in bosjes schuilhouden, is voor deze soort de telling minder betrouwbaar. Er is een route voor Hazen in het uiterste oosten en een in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. De routes bevinden zich in de atlasblokken 5512/5513 en 5424/5425. Er wordt geteld in de periode half februari/half maart. In het oosten werden in 2005 116 en in 2005 72 Hazen geteld. In het midden ging het in 2004 om 86 en in 2005 om 57 ex. Langs beide routes samen werden in 2005 55 mannetjes en 26 vrouwtjes Fazant geteld.

Figuur 3. Trend van het aantal in Zeeland uitgevlogen jonge Torenvalken. Een goed broedsucces staat voor een goed muizenjaar.Figuur 3. Trend van het aantal in Zeeland uitgevlogen jonge Torenvalken. Een goed broedsucces staat voor een goed muizenjaar.Op de Gasdam in Saeftinghe werden in 2004 vanuit een standpunt tijdens de schemering 125 Konijnen geteld. In 2005 ging het om 170 ex. Tijdens een inventarisatie van uilen in het Braakmanbos werden in 2004 in het licht van een zaklamp 20 Konijnen gezien. In 2005 werden dezelfde paden afgelopen en bleef de teller op slechts 11 ex. staan. Op de Gasdam gaat het om een geïsoleerde Konijnenpopulatie die (nog) niet te leiden heeft gehad van de virusziekte die elders in Nederland het aantal heeft gedecimeerd (Bijlsma 2004). Dat het niet goed gaat met het Konijn en andere voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien, blijkt ook de afschotcijfers die zijn verzameld door Leen de Jonge van de Wildbeheerseenheid Midden Zeeuws-Vlaanderen (figuur 2). Behalve de stand van het Konijn neemt ook die van de Haas en in minder mate van de Fazant af. Die van de Haas evenals van het Konijn door een virusziekte (Bijlsma 2005).

De muizenstand kan van jaar tot jaar enorm variëren. Helaas is er geen muizenmeetnet in Zeeland. Er is echter wel een afgeleide: het gemiddeld aantal uitgevlogen Torenvalkjongen. Daaruit valt af te leiden dat 2005 een gemiddeld muizenjaar was (figuur 3).