In de periode 2008-2015 is het aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland sterk gedaald. De laatste jaren lijkt aan de daling een eind te zijn gekomen (Figuur 16). Als oorzaak wordt wel eens concurrentie met de Havik genoemd. Dat dat voor wat betreft Zeeland niet klopt, blijkt met name uit de situatie in Zeeuws-Vlaanderen waar de achteruitgang al was begonnen voordat de Havik zich daar had gevestigd (Castelijns 2017).

  Figuur 16. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2018. Figuur 16. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2018.

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de in de jaren 2017-2018 op en bij Sperwernesten verzamelde prooiresten. Ze hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de nestfase. Het mannetje jaagt dan en zorgt ook voor het voedsel van het vrouwtje. Mannetjes Sperwer wegen circa 165 gram en vrouwtjes circa 270 gram. Mannetjes bejagen prooien tot 120 gram en vrouwtjes tot 500 gram en soms zelfs meer (Newton 1986). Voorafgaand aan het broedseizoen wijzen in Zeeland plukresten van Houtduiven, maar ook wel die van Holenduiven en Postduiven, op de grond in een bos vaak op de aanwezigheid van een Sperwer of Havik. In het geval van een Sperwer liggen de veren dichtbijeen omdat de Sperwer niet in staat is de 450 gram zware Houduif na de vangst te verplaatsen. Een Havik kan dat wel en doet dat opvallend vaak. Indien aanwezig kan de lengte van de poepstreep uitsluitsel bieden. Een dunne maximaal 25 cm lange streep duidt op een Sperwer en een brede meer dan 25 cm lange streep oppe een Havik (Bijlsma 1997).

Juveniele vrouw Sperwer. Clinge 12 augustus 2018. Foto Timo Jansen.Juveniele vrouw Sperwer. Clinge 12 augustus 2018. Foto Timo Jansen.

Tabel 4. Prooien van de Sperwer in Zeeland in 2017 en 2018.Tabel 4. Prooien van de Sperwer in Zeeland in 2017 en 2018.