Nesten van Boomvalken zijn lastig te vinden. En zodra het nest gevonden is, betekent het nog niet dat de inhoud te controleren is. Zie verderop.

In 2017 werden tien en in 2018 16 nesten gevonden. Langzaamaan neemt het aantal wat toe. Dit komt vooral door Marian Sponselee en Wally Baaten die veel tijd aan deze soort besteden. Chapeau! Wat zou het mooi zijn als op de Bevelanden iemand zich op deze soort zou toeleggen. Rondom de eeuwwisseling was het voor deze soort de best onderzochte regio. Als daar de laatste jaren Boomvalken worden gevonden, is het bijna altijd op een plaats waar toen ook al werd gebroed. Het zou goed zijn al deze locaties nog eens na te lopen. Geïnteresseerden kunnen een overzicht van alle locaties met broedgevallen in het verleden opvragen.

Het aantal broedparen in Zeeland wordt geschat op 35-65 (Figuur 21).

Figuur 21. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.Figuur 21. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.

Geleidelijk aan worden er meer nestcontroles uitgevoerd. Lange uitschuifbare stokken die in 2016-2018 werden aangeschaft komen daarbij goed van pas. Boomvalken broeden namelijk in oude kraaiennesten die in Zeeland meer dan eens in de top van een populier of wilg zitten. Ze zijn daar buiten het bereik van een klimmer.

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de prooien. Het vinden van prooiresten bij Boomvalken is lastig. Boomvalken plukken hun prooi vaak op een tak in een boom op enige hoogte. De veren verwaaien daardoor. Bovendien kan bij het zoeken van veren verwarring ontstaan met ruiveren van zangvogels (Bijlsma 1997).

Tabel 7. Prooiresten bij nesten van Boomvalken in 2017 en 2018. Tabel 7. Prooiresten bij nesten van Boomvalken in 2017 en 2018.