Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk eten ook wel vogels, maar hebben voor een goed broedseizoen een goed aanbod aan muizen (alle drie de roofvogelsoorten) jonge Hazen, jonge Konijnen en jonge Fazanten (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig (Castelijns 2011).

Vier jonge Torenvalken aan de Henricusdijk Oostburg op 24 juni 2011. [i]Foto: Jaap Poortvliet.[/i]Vier jonge Torenvalken aan de Henricusdijk Oostburg op 24 juni 2011. Foto Jaap Poortvliet.

Sinds 2004 vindt monitoring van enkele belangrijke prooisoorten plaats. Er zijn twee (polder)routes voor Hazen en Fazanten; één in Oost en één in Midden Zeeuws-Vlaanderen. De routes bevinden zich in de atlasblokken 5512/5513 en 5424/5425. Er wordt geteld bij droog en rustig weer in de periode half februarihalf maart van twee uur voor zonsondergang tot een half uur erna. In die tijd van het jaar, en op dat tijdstip van de dag zijn Hazen en mannetjes Fazanten erg actief. Omdat ze groepsgewijs en meer in dekking leven, berust het tijdens de telling treffen van vrouwtjes Fazanten op toeval. De resultaten daarvan worden niet gepresenteerd.

Op beide polderroutes worden ook Konijnen geteld, maar de aantallen zijn laag. Daarom worden in genoemde atlasblokken twee speciaal op deze soort afgestemde „routes? geteld: de Gasdam Saeftinghe en de Braakmanpolder. In het eerste gebied worden in de periode eind april-half mei in de avondschemering vanaf een vast telpunt alle op dat moment bovengrondse Konijnen geteld. In de Braakmanpolder wordt in de tweede helft van maart of begin april rondom zonsondergang een circa 8 km lang vast traject over bospaden gelopen. Hier worden eventuele pas uitgelopen jongen niet meegeteld, bij Saeftinghe wel.

De Hazenstand was het hoogst in 2004 en nam daarna af. In 2007 was er in Oost Zeeuws- Vlaanderen enig herstel, waarna de populatie verder afnam. Ook in Midden Zeeuws- Vlaanderen was er herstel. Hier tot in 2009. In 2011 en 2011 is ook daar het aantal afgenomen (Figuur 3).

Figuur 3. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus langs polderroutes in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2011. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.Figuur 3. Index van het aantal Hazen Lepus europaeus langs polderroutes in Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen (OZV en MZV) voor 2004-2011. In 2004 ging het om 166 en 84 ex.

In 2009 werd door de aanleg van een nieuwe gasleiding de Gasdam Saeftinghe in zijn geheel omgewoeld. Hierdoor stortte de Konijnenpopulatie in en is er in 2009 (tijdens de werkzaamheden) geen telling uitgevoerd. In 2011 resteerde nog maar een kwart van de populatie van 2008. Er is inmiddels weer enig herstel (Figuur 4). In het Braakmanbos is het aantal Konijnen sinds 2004 spectaculair toegenomen (Figuur 4). In 2011 was er enige afname. In het noordelijk deel van het telgebied was het aantal nagenoeg gelijk aan dat van 2011, maar in het zuidelijk deel halveerde de stand omdat er Konijnen werden weggevangen. Hiervoor werd door Staatsbosbeheer toestemming gegeven vanwege schade aan naastliggende landbouwpercelen. Op twee vangdagen werden 623 Konijnen gevangen (Staatsbosbeheer).

Figuur 4. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus op de Gasdam Saeftinghe en in het Braakmanbos voor 2004- 2011. In 2004 ging het om 135 en 20 ex.Figuur 4. Index van het aantal Konijnen Oryctolagus cuniculus op de Gasdam Saeftinghe en in het Braakmanbos voor 2004- 2011. In 2004 ging het om 135 en 20 ex.

Het aantal Fazanthanen kent geen duidelijke trend (Figuur 5).

Figuur 5. Index van het aantal Fazanthanen Phasianus colchicus langs polderroutes in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor 2005-2011. In 2005 ging het om 9 en 48 ex.Figuur 5. Index van het aantal Fazanthanen Phasianus colchicus langs polderroutes in Midden (MZV) en Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZV) voor 2005-2011. In 2005 ging het om 9 en 48 ex.

Het broedsucces van de Torenvalk is een maat voor de Veldmuizenstand. In 2008 en 2009 was het broedsucces lager dan gemiddeld en in 2010 en 2011 juist hoger (Figuur 6). Zowel, twee opeenvolgende slechte jaren als goede jaren, zijn niet eerder voorgekomen.

Figuur 6. Broedsucces van de Torenvalk Falco tinnunculus in de periode 1995-2011.