In 2011 werden 22 nesten en in totaal 40 broedparen opgespoord. Het aantal broedparen wordt geschat op 42-57. Alleen al in de Grevelingen ging het om twaalf paar! Dat zijn er drie meer dan in 2008, toen het gebied evenals in 2011 volledig werd gekarteerd (Kees de Kraker).

Het aantal broedparen van de Havik neemt nog steeds toe (Figuur 10). De soort broedt nog niet met zekerheid in Zeeuws-Vlaanderen In 2011 was daar voor het eerst sinds 1995 weer een territoriaal paar aanwezig. Tussen 9 februari en 14 maart werd de soort zes keer waargenomen aan het Groot Eiland bij Hulst. Op 5 maart werd er gebaltst door 2 volwassen ex. Omdat de soort na 14 maart niet meer werd gezien, wordt aangenomen dat er niet werd gebroed (Luc Bekaert). Een handicap bij het zeker vaststellen van een broedgeval in dit gebied is dat het niet toegankelijk is. Nesten van Haviken zijn opvallend en daarom eenvoudig op te sporen. In dit geval kon dat helaas niet.

Figuur 10. Aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2011.Figuur 10. Aantal broedparen van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2011.

Op de Bevelanden en in het Veerse meer werden in zeven nesten minimaal drie keer beklommen; één keer om de legselgrootte te bepalen, één keer om te controleren of er jongen waren geboren en om het ringbezoek te kunnen plannen en één keer om de jongen te kunnen meten, wegen en ringen. De overige nesten werden vanaf de grond gecontroleerd. Tijdens de eicontrole werden de eieren opgemeten. In totaal ging het om 25 stuks met een gemiddelde hoogte van 57,0 mm (SD=1,8), een gemiddelde breedte van 44,4 mm (SD=1,3) en een gemiddelde inhoud van 57,3 ml (SD=4,6). Dit zijn vrijwel dezelfde maten als in Drenthe in de periode 1981-1991 (Bijlsma 1993).

Jonge Haviken op een nest in het Veerse Meer op 10 juni 2011. Ze wegen 1160 gram (vrouw) en 730 gram (man). Ze zijn 29-32 dagen oud. [i]Foto: Mark Hoekstein & Wannes Castelijns.[/i]Jonge Haviken op een nest in het Veerse Meer op 10 juni 2011. Ze wegen 1160 gram (vrouw) en 730 gram (man). Ze zijn 29-32 dagen oud. Foto: Mark Hoekstein & Wannes Castelijns.

Haviken begonnen gemiddeld op 1 april met de eileg (SD=6; N=7). Dat is vier dagen vroeger dan het gemiddelde tot nu toe (SD=9; N=20). De gemiddelde legselgrootte was met 3,6 (SD=0,5; N=8) weinig hoger dan normaal. Dat gold ook voor het aantal uitgevlogen jongen; 2,2 (SD=0,7; N=8).

Jonge Haviken op een nest bij Goes op 20 juni 2011. Ze zijn 26-28 dagen oud en wegen 1055 gram (vrouw) en 760 gram (man). [i]Foto: Izak Quist.[/i]Jonge Haviken op een nest bij Goes op 20 juni 2011. Ze zijn 26-28 dagen oud en wegen 1055 gram (vrouw) en 760 gram (man). Foto: Izak Quist.

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van alle in Noord Zeeland door Mark Hoekstein verzamelde en op naam gebrachte prooiresten. De belangrijkste prooien waren duiven (28%) en kraaiachtigen (22%). Watervogels en steltlopers waren met elk 16% ook van belang. Opmerkelijke prooien waren Rotgans en Mol. Deze laatste was niet opgegeten. Dat komt bij Buizerds, die wel vaker Mollen naar het nest sjouwen, ook vaak voor (HC). Is een Mol een niet gemakkelijk open te maken prooi?

Tabel 2. Prooien en prooiresten op en nabij nesten van de Havik in Zeeland in 2011.Tabel 2. Prooien en prooiresten op en nabij nesten van de Havik in Zeeland in 2011.